Teknikcollege

För att öka företagens engagemang och inspirera elever att söka tekniskt inriktade utbildningar.

IUC Syd och Teknikcollege har ett givande utbyte av kunskap och idéer kring industriföretagens kompetensförsörjning och ungdomars studie- och yrkesval. Det handlar om hur vi kan öka företagens engagemang och inspirera elever att söka tekniskt inriktade utbildningar.

Vår samverkan med Teknikcollege ger dig som företagare möjlighet att träffa framtida arbetskraft på ett tidigt stadium, och påverka innehållet i utbildningar som är viktiga för er verksamhet. Du får ingångar till ett vidgat nätverk av företag och utbildningsanordnare i vår region.

Läs mer om IUC Syd och Teknikcollege här

Projektledare: Kristin Sjöholm, 

Finansiärer: Region Skåne

Öresund Match

För att utveckla ett närmare samarbete mellan näringsliv och forskning

Öresund Match riktar sig till små- och medelstora företag, och syftar till att ge de deltagande företagen ökade kunskaper i innovationsarbete. Projektet arbetar praktiskt och proaktivt med att identifiera och tillgodose företagens behov för kunskapsstöd i innovation. Fokuset ligger även på att utveckla ett tätare samarbete mellan kunskapsinstitutioner och klusterinitiativ i regionen, till exempel forskningsinstitutet RISE och Lunds universitet. Öresund Match pågår till och med 30/9-2022.

Projektledare: Camilla Dahlin, 

Finansiärer: Interreg Öresund – Kattegatt – Skagerrak, Europeiska regionala utvecklingsfonden

CoSkill

För att utveckla medarbetarna och kompetenssäkra företaget

CoSkill är ett projekt som riktar sig till små och medelstora företag som har påbörjat en digitaliseringsprocess och som samtidigt har blivit påverkade av Covid-19. Följderna av Covid-19 kräver att företag ställer om på ett effektivt sätt. Projektarbetet kommer därför att verka för att kompetensutveckla de anställda enligt individuella behov och därmed öka deras möjligheter att bidra till företagets utveckling och att vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Kompetensutvecklingen sker inom fyra områden: Industri 4.0, Innovationsledning, Digital spets och Digital närvaro. CoSkill pågår till och med 31/12-2022.

NY FILM: Lyssna på företag som är med i projektet!

Projektledare: Richard Greyling, 

Finansiärer: Europeiska socialfonden (ESF), Region Skåne och Region Blekinge.

Arbetsmarknadskunskap

För att inspirera framtidens arbetskraft

Det är ingen nyhet att kompetens är en nyckelfaktor för en hållbar skånsk industri. Samtidigt står utbildningsplatser tomma.  Med en bättre matchning kan fler unga komma ut i arbete och arbetsgivarna hitta rätt kompetens.

Och det är här Arbetsmarknadskunskap kommer in. Våra kommunikatörer i Arbetsmarknadskunskap arbetar för att fler ungdomar ska göra studie-och yrkesval som matchar ert kompetensbehov. Det gör de bland annat genom inspirationslektioner för elever i åk 5 upp till och med sista året på gymnasiet. Utöver lektioner i Arbetsmarknadskunskap erbjuds branschföreläsningar som syftar till att visa på bredden och möjligheterna inom en rad bristbranscher. I dagsläget finns föreläsningar för elever i åk 8 och åk 9 med fokus på Industri och Teknik, Vård och Omsorg och Livsmedelsproduktion.

Läs mer om Arbetsmarknadskunskap

Kompetensframgången Livsmedel

Behovskartläggning för er i livsmedelsindustrin

Projektet Kompetensframgången livsmedel erbjuder små och medelstora företag i livsmedelsindustrin i Skåne en behovskartläggning för att synliggöra framtida kompetensbehov.

Läs mer om Kompetensframgången Livsmedel

Clusters of Sweden: increasing synergies between regional, national and international innovation systems

För att öka den strategiska och operativa kapaciteten hos klusterorganisationer samt för att stödja små och medelstora företag att internationalisera sig.

Läs mer om projektet här