IUC Syds arbete för en hållbar industri

I september 2015 beslutade FN att göra verklighet av Agenda 2030. FN arbetade då fram de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är 17 och innehåller 169 delmål. Målsättningarna syftar till fyra förändringar:

 1. Att avskaffa extrem fattigdom.
 2. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 3. Att främja fred och rättvisa.
 4. Att lösa klimatkrisen.
IUC Syds roll och prioriteringar av hållbarhetsmålen

För att få full effekt, och nå de globala målen, behöver alla hjälpa till. Som en företagsstödjande organisation och skånskt industrikluster agerar IUC Syd motor för utveckling i den samlade och breda skånska industrin. Vårt arbete stärker de små och medelstora företagens innovationsförmåga. Och genom att koppla ihop företagen med varandra och med andra aktörer som kan bidra med ny kunskap stärks företagens möjligheter att utveckla nya produkter, tjänster, arbetssätt och affärsmodeller.

IUC Syd har analyserat och prioriterat de globala målen (inklusive delmålen) utifrån hur våra styrkor, kompetenser och arbete kan bidra till att målen nås. Vi arbetar mot följande globala mål:

Mål 4: God utbildning för alla

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle

 • Vi arbetar för fler jobb och en ökad sysselsättning i den skånska industrin. Det gör vi genom vårt fokus på kompetens som vilar på tre ben: kompetensutveckling, Arbetsmarknadskunskap och Teknikcollage, samt att själva vara förebilder i fråga om att ta emot praktikanter alltifrån prao i grundskolan till LIA på yrkeshögskola. Detta helhetsperspektiv, från skola och utbildning till högre utbildning, omställning och förbättrade möjligheter att lära nytt mitt i livet skapar goda möjligheter till en ökad sysselsättning, fler jobbmöjligheter för unga och en bättre matchning utifrån industrins behov.

Mål 5: Jämställdhet

 • En stark och konkurrenskraftig industri förutsätter att en bred representation i företagen. Pojkar och flickor och män och kvinnor ska ges lika goda förutsättningar till utbildningar, yrkesval och kunna växa och utvecklas i sina roller på företagen. Detta arbetar IUC Syd aktivt med, i projekten vi driver, vårt arbete med Teknikcollage och i konceptet Arbetsmarknadskunskap.

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt att säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

 • IUC Syds kärnuppdrag är att främja tillväxt i skånsk industri. Vårt samlade arbete ska leda till en hållbar ekonomisk tillväxt och fler jobb. Vi utgår från våra prioriterade fokusområden teknikutveckling, affärsutveckling och kompetensförsörjning. Genom vårt arbete i dessa fokusområden stärker vi industrins förmåga till en grön omställning där industrins negativa avtryck på miljö och klimat minskar.
 • I våra tjänster till företagen, och i de regionala och nationella utvecklings- och tillväxtprojekt som vi genomför, hjälper vi företagen med åtgärder och insatser som förflyttar och stärker företagens förmåga till en hållbar tillväxt. Det kan exempelvis handla om kompetensutveckling, att skapa en ökad digital mognad eller att utveckla mer klimatsmarta metoder för produktion.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

 • IUC Syds arbete syftar till att utveckla hållbara produktions- och distributionssystem. Genom att stötta, coacha och genomföra insatser hjälper vi industrin att minska sitt klimatavtryck genom minskade utsläpp, förbättrad resursanvändning och en minskad miljöbelastning i stort.
 • IUC Syd hjälper företag att automatisera, robotisera och digitalisera. En ökad användning av nya tekniker ökar produktiviteten och stärker konkurrenskraften i företagen. Det skapar förutsättningar för fler jobb i Skåne och i Sverige.
 • Vår position mellan företagen, akademin och offentlig sektor gör oss till en naturlig mötesplats för industriell utveckling. Denna position gör att vi kan bidra till att underlätta utbytet av nya kunskaper, tekniker, innovationer och forskning.
 • Goda kontaktytor mellan industrin och akademin leder till en gemensam kraftsamling mot gemensamma problem och utmaningar vilket också gör att svaren på dessa kan sökas tillsammans. Det leder till att grundforskning, tillämpad forskning och innovationer snabbare kan omsättas av industrin och skynda på den gröna omställningen.
 • Vårt samlade arbete syftar till att stötta utvecklingen i den skånska industrin. En ständig utveckling där industrin ges möjligheter att pröva nya tekniker, utbyta erfarenheter och kunskaper ökar förutsättningarna för en ständig modernisering som främjar en hållbar tillverkning.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

 • IUC fokuserar sitt arbete på tre områden, teknikutveckling, affärsutveckling och kompetens. Gemensamt för alla dessa tre fokusområden är att de syftar till att stötta och hjälpa industrin till att utveckla mer hållbara verksamheter. Det kan exempelvis handla om att utveckla nya cirkulära affärsmodeller, minska svinn i tillverkningsprocesserna, tillgängliggöra värde av restprodukter, minska avfall, energieffektivisera produktioner och främja en ansvarsfull hantering och användning av kemikalier.
 • Vi driver också projekt som syftar till att fler tillverkande företag ska bli delaktiga i hållbarhetsarbetet och använda de affärsmöjligheter som det kan skapa.

Mål 17: Genomförande och partnerskap

IUC Syd är en organisation som verkar för industrins utveckling tillsammans med andra. Vi är en del av ett nationellt IUC-nätverk, vi driver såväl internationella projekt som lokala projekt. Vi samarbetar med Region Skåne, andra kluster, akademin och inte minst företagen själva för industrins utveckling och för en grön omställning.

 • Vi är en neutral aktör, obunden politiskt och religiöst. Vår position mellan företagen, akademin och offentlig sektor gör oss till en naturlig mötesplats för industriell utveckling. Att vi saknar vinstsyfte gör att vi kan möta olika aktörer och bygga relationer som en neutral part.
 • Med en gemensam röst blir rösten starkare. Goda kontaktytor mellan industrin och andra aktörer gör att det blir möjligt för IUC Syd att föra industrins talan.