SKYLA – Kompetensekosystem inom Smart specialisering för grön och digital omställning

Kompetensförsörjning är en fråga som spänner över flera sakområden och som genomförs i ett flernivåsystem där EU, stat, region och kommun har olika mandat och roller.

Inom EU har frågan fått än högre prioritet i och med att kompetens och omställning på arbetsmarknaden lyfts fram som avgörande för att lyckas med såväl den gröna omställningen, digitalisering och smart specialisering. Särskilt yrkesutbildning på eftergymnasial nivå pekas ut som en viktig källa till kompetensförsörjning inom digitala/tekniska områden som kommer att krävas för den gröna omställningen.

SKYLA är ett Interreg Europe-projekt med 11 regionala samarbetspartners i Europa och leds av Agency for the development of the Empolese Valdelsa i Italien. Projektets övergripande mål är att förbättra genomförandet av regional utvecklingspolitik inom området Smarter Europe, i synnerhet att förbättra de valda policyinstrumenten. Skåne representeras i projektet av Region Skåne och av IUC Syd som tillsammans kommer att verka för att sätta framtida kompetens i centrum för den gröna/digitala omställningen genom att stärka och anpassa yrkesutbildningars roll i innovationsekosystemet och regionens smart specialiseringsstrategi.

Skånes medverkan i projektet finansieras av Region Skåne och Europeiska unionen.

Läs mer om projektet