IUC Syd som kluster – Industrins röst i Skåne

IUC Syd är en klusterorganisation för industriföretag i Skåne, ett nätverk med en organisation som skapar medlemsnytta för de företag som ingår i klustret.

IUC Syd bildades i slutet av 1990-talet och är sedan 2015 ett utvalt klusterinitiativ av Region Skåne, med syfte att stärka konkurrens- och innovationsförmåga i skånsk industri. Sedan 2020 är vi även en guldcertifierad klusterorganisation enligt europeisk standard och godkänd av ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) i syfte att skapa ett bredare kontaktnät för våra medlemmar regionalt, nationellt och internationellt.

Vi är en hybrid mellan att vara ett kluster och en branschföreträdande organisation. Men vad menas med att vara ett kluster och ett klusterinitiativ och vad innebär vårt guldcertifierade kluster för industrin i Skåne? Nedan beskriver vi vad vi kommer att arbeta med inom rollen som klusterinitiativ för att skapa värde för företagen, regionen och akademin i Skåne.

Vad är egentligen skillnaden på ett kluster och ett nätverk eller en branschorganisation?

Ett kluster är en naturligt skapad grupp av sammankopplade företag och institutioner inom en viss bransch, i vårt fall industrin, och inom en viss geografisk region. Inom klustret arbetar man med att tillgodose gemensamma behov och skapar ekonomiska nyttor för de inblandade likväl som för tredje part.

Ambitionen för ett klusterinitiativ är att utveckla och organisera ett naturligt kluster för att stärka dess konkurrens- och innovationsförmåga. I detta arbete involverar man företag, akademi och offentlighet. Klusterinitiativ startas för att ”sätta en turbo” på en bransch/sektor och försöka utveckla det till sin fulla potential. Detta har Region Skåne gjort sedan 2015, och IUC Syd är ett av sju kvarvarande klusterinitiativ och det initiativ som företräder den skånska industrin.

Vad gör IUC Syd som klusterorganisation?

IUC Syds roll som klusterorganisation är att agera som en motor för klustermedlemmarnas utvecklingsförmåga. Detta stärker först och främst de små och medelstora företagens innovationsförmåga. Genom att koppla ihop företagen med varandra och med andra aktörer som kan bidra med ny kunskap stärks företagens möjligheter att utveckla nya produkter, tjänster, arbetssätt och affärsmodeller. IUC Syd fungerar som sammankopplande länk.

Genom ett aktivt och väl fungerande samarbete mellan IUC Syd, medlemmarna och nätverket skapas en regional attraktions- och konkurrenskraft. Detta kan bidra till att nya företag uppstår, forskningsinitiativ skapas, labb/testbäddar utvecklas, att företag flyttar eller expanderar i regionen, nytt kapital attraheras och studenter genomför ex-jobb, får praktik och tillför nya kompetenser till befintliga kunskapsområden.

När olika teknik- och branschområden kopplas ihop skapas nya kombinationer av kunskap som bidrar till mer robusta företag med ökad överlevnadsförmåga i både goda och dåliga tider. Genom att vara en guldcertifierad klusterorganisation har IUC Syd möjlighet och styrka att bidra till en sådan utveckling för industrin i Skåne.

 

IUC Syd ett av åtta kluster i Region Skånes klusterprogram

Vi är ett av tio kluster i Skåne, som stöds av Region Skåne. De övriga är Media Evolution, Packbridge, Mobile Height, Livsmedelsakademin, Sustainable Business Hub, Medicon Valley Alliance samt Svenskt Marintekniskt Forum. 

 

Tillsammans täcker vi en stor del av det skånska näringslivet såväl geografiskt som branschmässigt. Klusterorganisationerna driver på innovation och tillväxt i Skåne och våra klusterverksamheter fungerar som plattformar och språngbrädor för en bred näringslivsutveckling.

 

IUC Syd ingår därmed i ett större sammanhang och genom att samarbeta med övriga kluster och med Region Skåne skapar vi mervärde inte bara för våra medlemmar och industrin, utan även för Skånes tillväxt i stort.

 

Vi är medlemmar hos: