Vi är IUC Syd – det här engagerar oss

IUC Syd är ett industriellt utvecklingscentrum med uppdrag att stärka tillväxt och konkurrenskraft i industriföretag i Skåne. Vi är en medlemsägd organisation utan eget vinstintresse.

Det som utmärker oss är att vi arbetar nära företagen genom att lyssna, fånga upp behov och hitta smarta vägar för konkreta utvecklingsinsatser. Detta gör vi genom att vara en neutral mötesplats mellan näringslivet, akademin och den offentliga sektorn.

Vi bidrar till en långsiktig, konkurrenskraftig och innovativ tillväxt för industriföretagen i Skåne.

IUC Syd är en företagsstödjande organisation och ett skånskt industrikluster. Vi träffar varje år ca 400 industriföretag, där vi genom personliga möten kartlägger behov och genomför utvecklande insatser tillsammans med vårt breda nätverk inom näringslivet och akademin. Utöver vår företagsstödjande roll agerar vi även som ett industrikluster vilket innebär att vi företräder industrins behov mot regionala, nationella och internationella aktörer. Sedan 2020 är vi guldcertifierade enligt europeisk standard.

 

Vi är specialister på att fånga upp företagens behov och koppla dem till rätt insatser. En stödinsats från IUC Syd kan handla om större satsningar där ett företag deltar i ett längre utvecklingsprojekt över flera år, eller andra engagemang där vi bjuder in företag att delta i olika nätverk, seminarier, utbildningar, teknikworkshops etc.

Man och kvinna jobbar

Insatserna genomförs via olika former av medlemsaktiviteter, offentligt finansierade insatser genom IUC Projekt och tjänster genom IUC Lab och IUC Kompetens. Vårt arbete fokuserar på frågor och utmaningar inom områdena Teknik, Affärer och Kompetens.

Industriföretagen möter idag en allt snabbare teknikutveckling och vi hjälper till att tillgängliggöra och tillämpa både känd och ny teknik. Samtidigt ställs också helt nya krav på företagens förmåga inom affärsutveckling. Vi visar på möjligheter att utveckla både befintliga och nya hållbara affärer. I en tid av snabb omställningen krävs dessutom ett kontinuerligt arbete med kompetensförsörjning inom industrin, och här arbetar vi med hela kedjan, från att inspirera framtidens arbetskraft, till att stödja utvecklingen av befintlig personal.