Den här informationen riktar sig till dig som ska delta i ett av våra projekt med syfte att utveckla ditt företag. Våra projekt är offentligt finansierade vilket innebär att de följer EUs regler för statsstöd, så kallat försumbart stöd. Som deltagare i något av våra projekt är det bra att vara medveten om vad försumbart stöd innebär.

Informationen berör också den som är mottagare av stödet från finansiärerna och som har ansvar för hela projektets genomförande. Stödet innebär att ditt företag får en statlig subvention vid deltagande i projektet. Med hänsyn till EU:s regelverk är subventionen hänförlig till bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse, s.k. försumbart stöd (eller de minimisstöd)[1].

Finansiären vill säkra att företag inte nått EU-reglernas takbelopp, 200 000 euro

Det du som företagare ska fylla i är företagets organisations- eller personnummer samt branschtillhörighet. Du ska också fylla i uppgift om och, i sådana fall hur mycket, försumbart stöd som ditt företag har fått de senaste tre åren (innevarande år samt de två föregående beskattningsåren). Orsaken till detta är att finansiärerna måste kontrollera att inget av de företag som deltar i den aktuella insatsen har nått EU-reglernas takbelopp för stöd av mindre betydelse. Takbeloppet är fastställt till 200 000 euro. Spara gärna en kopia av intyget för eget bruk eftersom du kan ha nytta av det vid ett senare tillfälle när du ansöker om stöd eller vill delta i något annat projekt som finansieras med offentliga medel. Du kan utgå från att det försumbara stödet är godkänt från det datum som angivits på intyget om du inte har fått något annat besked från stödmottagaren innan den aktuella aktiviteten genomförs.

Nedan sammanfattas de villkor som gäller för att finansiärerna ska kunna lämna försumbart stöd enligt EU-bestämmelserna:
  • Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod. Detta kallas takbeloppet.
  • Treårsperioden omfattar innevarande och två föregående beskattningsår. Ett företags beskattningsår utgörs av räkenskapsåret.
  • Vid beräkning av takbeloppet ska samtliga försumbara stöd som företaget har erhållit från olika offentliga stödgivare (stat, landsting eller kommun) summeras under treårsperioden.
  • Takbeloppet avser bruttobelopp, dvs. före avdrag för skatt eller andra avgifter.
  • Om företaget ingår i en koncern gäller takbeloppet beräknat på försumbart stöd som lämnats i Sverige till hela koncernen.
  • Företag verksamma inom primär produktion av jordbruksprodukter och företag med verksamhet inom fiske- och vattenbrukssektorn[2] kan inte erhålla försumbart stöd. (Skulle ditt företagande emellertid också omfatta andra än verksamheter än de nämnda så kan försumbart stöd erhållas för dessa andra verksamheter detta under förutsättning att respektive verksamheter hålls åtskilda från varandra.)
  • För företag inom vägtransportsektorn är takbeloppet 100 000 euro och stöd får inte användas för inköp av vägtransportfordon.
  • Om takbeloppet för försumbart stöd överskrids gäller att hela det stödbelopp som medfört ett överskridande ska återkrävas från företaget.
Vi kommer be dig skriva på

Utifrån information ovan kommer du i samband med att du som företagare går in i någon av de insatser vi erbjuder, som är del i projekt finansierade av EUs strukturfonder, bli ombedd att skriva på ett intyg om försumbart stöd. Hör av dig om du har ytterligare frågor eller funderingar kring detta.


[1] Se Europeiska unionens officiella tidning, L 352, 24.12.2013.

[2] Med primär produktion avses produktion, uppfödning eller odling av primärprodukter inklusive skörd, mjölkning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Dessutom inkluderas jakt, fiske och insamling av vilda produkter. Inom fiske- och vattenbrukssektorerna berörs företag som omfattas av rådets förordning (EG) nr 104/2000.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Joakim Enquist om du har frågor som gäller försumbart stöd.

Kontaktuppgifter

VD

0732-34 51 58

Joakim Enquist

VD

Min styrka på jobbet är min analytiska förmåga, och att alltid se till kundens bästa. Jag är noggrann, strategisk och drivs av att utveckla företaget och organisationen.

Som ledare drivs jag av att se ett team växa, jag utmanar och är tillåtande för att vi tillsammans ska kunna erbjuda det bästa för våra kunder och skapa en trivsam arbetsmiljö.

Något inte alla vet om mig är att jag är en mästare på att göra chokladpraliner!

Kontaktuppgifter

  • 0732-34 51 58